Aryanic
سرپرست اداره کل امور فنی، پشتیبانی و طرحهای عمرانی دانشگاه منصوب شد.
سرپرست اداره کل امور فنی، پشتیبانی و طرحهای عمرانی دانشگاه منصوب شد.
1395/8/17
برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان با عنوان
برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان با عنوان "گزارش نویسی در بازرسی و پاسخگویی به شکایات
1395/7/28
  • ازدواج دانشجویی
  • نور مبین
  • سیره نبوی در طب
  • فراخوان های جذب و پذیرش
  • پورتال امام خمینی (ره)